TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Sanhedrin 8:1-2

פרק ח

משנה א
בן סורר ומורה מאימתי נעשה בן סורר ומורה משיביא שתי שערות ועד שיקיף זקן התחתון ולא העליון אלא שדברו חכמים בלשון נקיה שנאמר כי יהיה לאיש בן בן ולא בת בן ולא איש הקטן פטור שלא בא לכלל מצות

ר’ עובדיה מברטנורא

בן סורר ומורה. משיביא שתי שערות
והוא בן י”ג שנה ויום אחד. דמקמי הכי אין השערות סימן אלא שומא

עד שיקיף זקן התחתון
האי זקן דאמור רבנן, התחתון אמרו, שיקיף השער סביבות הגיד

ולא העליון
זקן ממש

שנאמר בן ולא איש
משהקיף זקן התחתון איש הוא. ואע”ג דמקטנותו הוא קרוי בן, לא מצינו לחייבו מקמי שיביא שתי שערות, דקטן פטור, שלא בא לכלל המצות, הלכך חיוביה בתר הכי הוא. והכי קאמר קרא, כי יהיה לאיש בן, בן הסמוך לגבורתו של איש, בתחלת אישותו חייביה קרא. ומשהקיף זקן התחתון, איש גמור הוא

—————————————–

משנה ב
מאימתי חייב משיאכל טרטימר בשר וישתה חצי לוג יין האיטלקי רבי יוסי אומר מנה בשר ולוג יין אכל בחבורת מצוה אכל בעבור החדש אכל מעשר שני בירושלם אכל נבלות וטרפות שקצים ורמשים ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שלא נפדו אכל דבר שהוא מצוה ודבר שהוא עבירה אכל כל מאכל ולא אכל בשר שתה כל משקה ולא שתה יין אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל בשר וישתה יין שנאמר זולל וסובא ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו

ר’ עובדיה מברטנורא

טרטימר
חצי מנה. והוא שיהיה הבשר בשיל ולא בשיל, כדרך שהלסטים אוכלים

מן היין האיטלקי
שהוא משובח וממשיך בתריה. והוא דשתי ליה מזיג ולא מזיג

רבי יוסי אומר כו
ואין הלכה כר’ יוסי

אבל בחבורת מצוה
בסעודה של מצוה

אכל בעיבור החדש
אע”ג דאין עולין לאותה סעודה אלא בפת וקטנית בלבד ואיהו אסיק בשר ויין, הואיל ובמצוה קעסיק לא ממשיך

אכל מעשר שני בירושלים
כיון דכדרך מצותו הוא, דכתיב במעשר שני בבקר ובצאן וביין ובשכר, לא ממשיך

נבלות וטריפות שקצים ורמשים
דכתיב איננו שומע בקולנו, ולא זה שאפילו בקולו של מקום אינו שומע

דבר שהוא מצוה
דרבנן, לאתויי תנחומי אבלים. דאי מרישא, הוה אמינא חבורת מצוה היינו כהנים שאוכלים קדשים או אכילת פסחים

ודבר שהוא עבירה
לאתויי תענית צבור שאיסורו מדברי סופרים

Download Audio File