TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Sanhedrin 6:6-7:1

משנה ו

נתעכל הבשר מלקטין את העצמות וקוברין אותן במקומן והקרובים באים ושואלין בשלום הדיינים ובשלום העדים כלומר שאין בלבנו עליכם כלום שדין אמת דנתם ולא היו מתאבלין אבל אוננין שאין אנינות אלא בלב

ר’ עובדיה מברטנורא

נתעכל הבשר
כבר נתכפר לו במיתתו ובבזיונו

מלקטין את העצמות
וקוברים אותן בקברות אבותן

ולא היו מתאבלים
כדי שיהא בזיונן כפרה להם. ואית דאמרי, לפי שהאבלות חלה משיסתם הגולל, ובאותה שעה אין מתאבלים עליהם שלא נגמרה כפרתן עד שיתעכל הבשר, והואיל ואדחי האבלות אדחי

———————————————-

פרק ז

משנה א

ארבע מיתות נמסרו לבית דין סקילה שרפה הרג וחנק רבי שמעון אומר שרפה סקילה חנק והרג זו מצות הנסקלין

ר’ עובדיה מברטנורא

ארבע מיתות. סקילה שרפה הרג וחנק
סקילה חמורה משרפה, ושתיהן מהרג, ושלשתן מחנק. ונפקא מינה למי שנתחייב שתי מיתות, דקיימא לן דנדון בחמורה

רבי שמעון אומר וכו
ואין הלכה כר’ שמעון

זו מצות הנסקלין
הא דפרישנא בפרקין דלעיל

Download Audio File