TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Sanhedrin 5:1-2

פרק ה

משנה א
היו בודקין אותן בשבע חקירות באיזה שבוע באיזו שנה באיזה חדש בכמה בחדש באיזה יום באיזו שעה באיזה מקום רבי יוסי אומר באיזה יום באיזו שעה באיזה מקום מכירין אתם אותו התריתם בו העובד ע”ז את מי עבד ובמה עבד

ר’ עובדיה מברטנורא

היו בודקין אותן
אחר שאיימו עליהן היו בודקין אותן

בשבע חקירות
כנגד שבעה לשונות שנאמר במקרא בחייבי מיתות ב”ד, ודרשת וחקרת ושאלת היטב הרי כאן שלשה. ושאלת אינו מן המנין שממנו למדו בדיקות. ובמקום אחר הוא אומר והוגד לך ושמעת ודרשת היטב, יש כאן שנים אחרים, הרי לך חמשה, ובמקום אחר אומר ודרשו השופטים היטב, שנים אחרים, הרי כאן שבעה

באיזה שבוע
של יובל

באיזו שנה
של שבוע

באיזה יום
של שבת

באיזו שעה
של יום. שכל שבע חקירות הללו מביאות אותן לידי הזמה, ושמא אין עדים להזימן לכל היום ויש עדים להזימן לאותה שעה

רבי יוסי אומר
אין צריך אלא שלש חקירות, באיזה יום באיזו שעה באיזה מקום. ואין הלכה כר’ יוסי, אלא אפילו אמרו העדים אתמול הרגו, בודקין אותם בשבע חקירות, כדי שתטרף דעתן עליהן ויודו אם יש פסול בעדותן

מכירין אתם אותו
ההרוג. שמא נכרי הוא. וזו אינה מן החקירות שמביאות לידי הזמה, אלא כשאר בדיקות שאינן אלא לעשות העדות מוכחשת שמא לא יאמר האחד כדברי חבירו. והוא והן יהיו פטורים

את מי עבד
לפעור או למרקוליס

ובמה עבד
בזיבוח או בהשתחויה

—————————————————————————

משנה ב
כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים ומה בין חקירות לבדיקות חקירות אחד אומר איני יודע עדותן בטלה בדיקות אחד אומר איני יודע ואפילו שנים אומרים אין אנו יודעין עדותן קיימת אחד חקירות ואחד בדיקות בזמן שמכחישין זה את זה עדותן בטלה

ר’ עובדיה מברטנורא

בן זכאי
רבן יוחנן בן זכאי. ותלמיד דן לפני רבו היה באותה שעה, לכך קוראו בן זכאי

בעוקצי תאנים
שהיו מעידים אותו שהרגו תחת התאנה. ובדק בן זכאי, תאנה זו עוקציה דקים או
גסים. עוקץ, זנב הפרי מקום חיבורו לאילן

אמר אחד איני יודע עדותן בטלה
דשוב אי אתה יכול להזימן באותה חקירה, וכל זמן שאי אפשר לקיים תורת הזמה באחד מן העדים, כל העדות בטלה, ואפילו הן מאה, דאין העדים נעשים זוממים עד שיזומו כולן

בדיקות
אפילו אמרו כולן אין אנו יודעים, מצות הזמה ראויה להתקיים, דאין הזמה תלויה אלא בחקירה לומר עמנו הייתם באותה שעה במקום אחר

עדותן בטלה
כל עדותן בטלה , הוא והן פטורים

Download Audio File