TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Sanhedrin 1:1-2

מסכת סנהדרין פרק א

משנה א

דיני ממונות בשלשה גזילות וחבלות בשלשה נזק וחצי נזק תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים מוציא שם רע בעשרים ושלשה מפני שיש בו דיני נפשות

ר’ עובדיה מברטנורא

דיני ממונות
דהיינו הודאות והלואות

בשלשה
הדיוטות. ולא אצרכוהו רבנן לשלשה מומחין, שלא תנעול דלת בפני לוין, שמא יכפור הלוה ולא ימצא מומחין לכופו לדין אלא או יחיד מומחה או שלשה הדיוטות. אבל גזילות וחבלות בשלשה מומחין, דאלהים כתיב בפרשת שומרים בואלה המשפטים שלש פעמים. ומינה ילפינן שלשה מומחין

נזק
אדם או שור המועד שהזיקו דמשלמים נזק שלם

חצי נזק
שור תם שהזיק. ואע”ג דהיינו חבלות, איידי דבעי למיתני תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה שאינו משלם כמו מה שהזיק, שמשלם יותר, תנא נמי חצי נזק שאינו משלם כמו שהזיק שהרי משלם פחות. ואיידי דתנא חצי נזק תנא נמי נזק

ומוציא שם רע
לא מצאתי לבתך בתולים וענשו אותו מאה כסף

דיני נפשות
דאם אמת היה הדבר וזנתה תחתיו וסקלוה. ודיני נפשות בעשרים ושלשה כדלקמן. והלכה כחכמים

———————————
משנה ב

מכות בשלשה משום רבי ישמעאל אמרו בעשרים ושלשה עבור החדש בשלשה עבור השנה בשלשה דברי רבי מאיר רבן שמעון בן גמליאל אומר בשלשה מתחילין ובחמשה נושאין ונותנין וגומרין בשבעה ואם גמרו בשלשה מעוברת

ר’ עובדיה מברטנורא

מכות
מלקות ארבעים

בשלשה
דכתיב ונגשו אל המשפט ושפטום, שנים, ואין ב”ד שקול מוסיפין עליהם עוד אחד, הרי כאן שלשה

רבי ישמעאל אומר בעשרים ושלשה
אתיא רשע רשע, כתיב הכא והרשיעו את הרשע, וכתיב התם אשר הוא רשע למות. מה להלן בעשרים ושלשה אף כאן בעשרים ושלשה

עיבור החודש
קידוש החודש. ואיידי דבעי למתני עיבור שנה תנא נמי עיבור החודש

בשלשה מתחילין
לראות אם יש להושיב ב”ד על כך. אם אחד מהשלשה אומר צריך ב”ד לישב ולעיין אם צריכה השנה לעבר, מפני התקופה והאביב והפירות, ושנים אומרים אין צריך, שאין כאן ספק דודאי אינה צריכה עיבור, בטל יחיד במיעוטו. שנים אומרים לישב ואחד אומר שלא לישב, הולכין אחר השנים, ומוסיפין עוד שנים אחרים שישאו ויתנו בדבר, והרי כאן חמשה. שנים אומרים צריך לעבר ושלשה אומרים אין צריך, בטלו שנים במיעוטן. שנים אומרים אינה צריכה ושלשה אומרים צריכה, הולכים אחר הרוב, ומוסיפין עוד שנים שיהיו שבעה ומעברין אותה. ובגמרא מפרש, דהני שלשה חמשה ושבעה כנגד ברכת כהנים, שיש בפסוק ראשון שלש תיבות, ובשני חמשה, ובשלישי שבעה. והלכה כרבן שמעון ב”ג

Download Audio File