TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Sanhedrin 10:2-3

משנה ב
שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא שלשה מלכים ירבעם אחאב ומנשה רבי יהודה אומר מנשה יש לו חלק לעולם הבא שנאמר ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו אמרו לו למלכותו השיבו ולא לחיי העולם הבא השיבו ארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי

ר’ עובדיה מברטנורא

שלשה מלכים וארבעה הדיוטות
אע”פ שגדולים וחכמים היו

אין להם חלק לעוה”ב
שלא היתה אמונתם שלימה. ואע”ג דבלעם מאומות העולם הוה, ואנן כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא תנן, משום דקיימא לן חסידי אומות העולם יש להם חלק לעוה”ב, אשמועינן דבלעם לאו מחסידי אומות העולם הוא

———————————————–

משנה ג
דור המבול אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין שנאמר לא ידון רוחי באדם לעולם לא דין ולא רוח דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא שנאמר ויפץ ה’ אותם משם על פני כל הארץ ויפץ ה’ אותם בעולם הזה ומשם הפיצם ה’ לעולם הבא אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים לה’ מאד רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא אבל עומדין בדין רבי נחמיה אומר אלו ואלו אין עומדין בדין שנאמר על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים על כן לא יקומו רשעים במשפט זה דור המבול וחטאים בעדת צדיקים אלו אנשי סדום אמרו לו אינם עומדים בעדת צדיקים אבל עומדין בעדת רשעים מרגלים אין להם חלק לעולם הבא שנאמר וימותו האנשים מוציאי דבת הארץ רעה במגפה לפני ה’ וימותו בעולם הזה במגפה בעולם הבא דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין שנאמר במדבר הזה יתמו ושם ימותו דברי רבי עקיבא רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח עדת קרח אינה עתידה לעלות שנאמר ותכס עליהם הארץ בעולם הזה ויאבדו מתוך הקהל לעולם הבא דברי רבי עקיבא רבי אליעזר אומר עליהם הוא אומר ה’ ממית ומחיה מוריד שאול ויעל עשרת השבטים אינן עתידין לחזור שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה מה היום הזה הולך ואינו חוזר אף הם הולכים ואינם חוזרים דברי רבי עקיבא רבי אליעזר אומר מה היום מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים שאפל להן כך עתיד להאיר להן

ר’ עובדיה מברטנורא

שנאמר לא ידון רוחי באדם לא דין ולא רוח
שאין עומדים בדין ואין להם רוח לחיות עם הצדיקים שיש להם חלק

כורתי בריתי עלי זבח
שכרתו ברית עם המקום עלי זבחים ושלמים, דכתיב ויזבחו זבחים שלמים, וכתיב ויזרוק על העם ויאמר הנה דם הברית

אין עתידים לחזור
ממקום שגלו. והא דאמרינן שירמיה החזירן ויאשיהו בן אמון מלך עליהם, לא כולן חזרו אלא מקצתן

Download Audio File