TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Pesachim 7:13-8:1

משנה יג

שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד אלו הופכין את פניהם הילך ואוכלין ואלו הופכין את פניהם הילך ואוכלין והמיחם באמצע כשהשמש עומד למזוג קופץ את פיו ומחזיר את פניו עד שמגיע אצל חבורתו ואוכל והכלה הופכת את פניה ואוכלת

ר’ עובדיה מברטנורא

שתי חבורות שהיו אוכלות
פסח אחד

אלו הופכים פניהם הילך ואלו הופכים פניהם הילך
ואפילו נראים כשתי חבורות על פסח אחד לא אכפת לן, דרחמנא אמר על הבתים אשר יאכלו אותו, דמשמע שני בני אדם אוכלין פסח אחד בשני בתים, דכתיב יאכלו שנים, אותו חד פסח, בתים שנים. אבל אדם אחד אינו אוכל בב’ מקומות, ולהכי מוקי בבית אחד יאכל, שאין אחד אוכל בב’ בתים. ושתי חבורות ההופכות פניהם כשני בתים דמי

והמיחם
שמחממין בו את החמין שמוזגים בו היין, רשאי ליתן באמצע כדי שיהא נוח לשתיהן למזוג לכאן ולכאן. ואע”פ שמפסיק בין החבורות, לא אכפת לן

וכשהשמש
המשמש לשתיהן, עומד מחבורה אחת שהתחיל לאכול הפסח עמה ומוזג לחבורה האחרת

קופץ את פיו
סוגר ובולם את פיו ומחזיר את פניו לצד חבורתו, שלא יחשדוהו שהוא אוכל עם החבורה האחרת, דאין אדם אחד אוכל בב’ חבורות כדאמרן

והכלה
שהיא בושה, רשאה להפוך פניה לצד אחר ולאכול, דפסח נאכל בשתי חבורות

—————————-
פרק ח

משנה א

האשה בזמן שהיא בבית בעלה שחט עליה בעלה ושחט עליה אביה תאכל משל בעלה הלכה רגל ראשון לעשות בבית אביה שחט עליה אביה ושחט עליה בעלה תאכל במקום שהיא רוצה יתום ששחטו עליו אפטרופסין יאכל במקום שהוא רוצה עבד של שני שותפין לא יאכל משל שניהן מי שחציו עבד וחציו בן חורין לא יאכל משל רבו

ר’ עובדיה מברטנורא

האשה תאכל משל בעלה
כל זמן שלא פירשה שדעתה בשל אביה, דמסתמא דעתה למנות על של בעלה

רגל הראשון
שלאחר נשואיה, שכך דרך הנשואות ללכת לבית אביהן

תאכל במקום שהיא רוצה
וכגון שאינה רדופה עד הנה לילך לבית אביה תדיר, הילכך מספקא לן בהי ניחא לה

אפטרופסין
יתום שהיו לו שני אפטרופסין והמנוהו זה על פסחו וזה על פסחו

לא יאכל משל שניהם
לא מפסחו של זה ולא מפסחו של זה, דמי נתן רשות לחלק האחד להמנות עם זה. ואין לו תקנה אלא אם כן רצו שניהם שימנה עם האחד

לא יאכל משל רבו
אבל משל עצמו אוכל, דכיון דדינא הוי דכופין את רבו וכותב לו גט שחרור, אע”פ שעדיין לא נשתחרר הרי הוא כבן חורין, הילכך אוכל משל עצמו

Download Audio File