TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Pesachim 10:1-2

פרק י

משנה א

ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי

ר’ עובדיה מברטנורא

ערבי פסחים סמוך למנחה
קודם למנחה מעט כמו חצי שעה. בתחלת שעה עשירית. דתמיד קרב בתשע ומחצה והוא זמן המנחה, וקודם למנחה חצי שעה הוי בתחלת שעה עשירית

לא יאכל אדם
כדי שיאכל מצה לתאבון משום הדור מצוה. ולחם פשיטא דלא מצי אכיל, דחמץ אסור משש שעות ולמעלה. ומצה נמי הא אמרינן בירושלמי האוכל מצה בערב פסח כבא על ארוסתו בבית חמיו. ולא נצרכה אלא לשאר אוכלין שלא ימלא כריסו מהן

עד שיסב
במטה ועל השלחן כדרך בני חורין

ולא יפחתו לו
גבאי צדקה המפרנסים את העניים

ואפילו הוא מתפרנס מן התמחוי
דהיינו עני שבעניים דתנן במסכת פאה מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן התמחוי

מד’ כוסות
כנגד ד’ לשונות של גאולה שיש בפרשת וארא. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי

————————————-
משנה ב

מזגו לו כוס ראשון בית שמאי אומרים מברך על היום ואח”כ מברך על היין ובית הלל אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על היום

ר’ עובדיה מברטנורא

מברך על היום
בתחלה קדוש היום ואח”כ בפה”ג. שתחלה קידש היום ואח”כ בא היין, וכשם שקדם לכניסה כך קודם לברכה

מברך על היין
תחלה. וה”ה למקדש על הפת. שהיין או הפת גורמים לקדוש היום, שאם אין לו יין או פת לא יקדש

Download Audio File