TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Menachos 5:4-5

 משנה ד

וחייב על השמן בפני עצמו ועל הלבונה בפני עצמה נתן עליה שמן פסלה לבונה ילקטנה נתן שמן על שיריה אינו עובר בלא תעשה נתן כלי על גבי כלי לא פסלה

ר’ עובדיה מברטנורא

וחייב על השמן

אם נתנו על מנחת חוטא או על מנחת קנאות 

נתן כלי

שיש בו שמן 

על גבי כלי

של מנחת חוטא 

לא פסלה

ולא אמרינן הרי עבר על מה שכתוב בתורה לא ישים עליה שמן, שלא הזהירה תורה אלא שלא יתן השמן לתוך הסולת או לתוך הקמח

 ————————————————————————————————

משנה ה

יש טעונות הגשה ואינן טעונות תנופה תנופה ולא הגשה הגשה ותנופה לא תנופה ולא הגשה אלו טעונות הגשה ואינן טעונות תנופה מנחת הסלת והמחבת והמרחשת והחלות והרקיקין מנחת כהנים מנחת כהן משיח מנחת גוים מנחת נשים מנחת חוטא רבי שמעון אומר מנחת כהנים מנחת כהן משיח אין בהן הגשה מפני שאין בהן קמיצה וכל שאין בהן קמיצה אין בהן הגשה

 

ר’ עובדיה מברטנורא 

טעונות הגשה

בחודה של קרן דרומית מערבית, כדכתיב והגישה אל המזבח 

והחלות והרקיקין

מנחת מאפה תנור 

מנחת כהנים

שהיא כולה כליל 

וכל שאין בהם קמיצה

להתיר השיריים מן המנחה לכהנים, אין בהן הגשה. ואין הלכה כר”ש

Download Audio File