TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Menachos 3:4-5

 משנה ד

נטמאו שיריה נשרפו שיריה אבדו שיריה כמדת רבי אליעזר כשרה וכמדת רבי יהושע פסולה שלא בכלי שרת פסולה רבי שמעון מכשיר הקטיר קומצה פעמים כשרה:

ר’ עובדיה מברטנורא

כמדת ר’ אליעזר כשרה

על דעתו של ר’ אליעזר דאמר בפרק כיצד צולין, דם אע”פ שאין בשר, הכי נמי קומץ אע”פ שאין שיריים כשר להקטיר קומץ

כמדת ר’ יהושע

דאמר אם אין בשר אין דם, הכי נמי פסול להקריב הקומץ. והוא שלא נשתייר דבר מן השיריים שלא נטמא. והלכה כרבי יהושע

שלא בכלי שרת

שלא קידש הקומץ בכלי שרת. אבל בתחלת המנחה כולי עלמא לא פליגי דבעי כלי, כדאמרינן בפרק שתי הלחם

 ורבי שמעון מכשיר

טעמא דר”ש מפרש בגמרא, משום דאמר קרא קודש קדשים היא כחטאת וכאשם, ומדאקיש רחמנא מנחה לחטאת דעבודתו במתנה באצבע ממש, שמע מינה דקומץ המנחה נמי אם רצה עובדה בידו בלא כלי. ובלבד שיעבוד בידו הימנית, דומיא דחטאת שנאמר בו אצבע דכתיב ביה ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, וכל מקום שנאמר אצבע וכהונה אינו אלא ימין. ואין הלכה כר”ש

הקטיר קומצה פעמים

חצי קומץ בפעם אחת וחצי קומץ בפעם אחרת. ודוקא נקט פעמים ותו לא, דאין קומץ פחות משני זיתים וכי פליג ליה לשתי פעמים נמצא שאין הקטרה בפחות מכזית ולפיכך כשרה, אבל אם חילקה לשלש או לארבע פעמים, דעביד להו הקטרה פחותה מכזית, פסולה

 ——————————————————————————

משנה ה

הקומץ מעוטו מעכב את רובו העשרון מעוטו מעכב את רובו היין מעוטו מעכב את רובו השמן מעוטו מעכב את רובו הסלת והשמן מעכבין זה את זה הקומץ והלבונה מעכבין זה את זה

ר’ עובדיה מברטנורא

מיעוטו מעכב את רובו

שאם חסר כל שהוא פסול, דאמר רחמנא מלא קומצו

העשרון

מנחה שהיא פחותה מעשרון אפילו כל שהוא פסולה

היין

חצי ההין לפר, ושלישית ההין לאיל, ורביעית ההין לכבש. וכן השמן בין למנחת נסכים שהוא כשיעור היין, בין למנחת נדבה שהוא לוג אחד שמן

הסולת והשמן

של מנחה

מעכבים זה את זה

דכתיב מגרשה ומשמנה

הקומץ והלבונה מעכבים זה את זה

דכתיב והרים ממנו בקומצו וגו’ על כל לבונתה

Download Audio File