TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Menachos 13:3-4

משנה ג

 הרי עלי עצים לא יפחות משני גזירין לבונה לא יפחות מקומץ חמשה קמצים הן האומר הרי עלי לבונה לא יפחות מקומץ המתנדב מנחה יביא עמה קומץ לבונה המעלה את הקומץ בחוץ חייב ושני בזיכין טעונין שני קמצים

ר’ עובדיה מברטנורא

 לא יפחות משני גזירים

שתי בקעיות גדולות. דמיעוט עצים שנים

 והמעלה את הקומץ בחוץ חייב

כרת, דהעלאה היא. ובהאי כללא הוי נמי המעלה קומץ בפנים דהקטרה מעלייתא היא, הלכך חשיב חמשה קומצים ותו לא, ולא חשיב להאי דהמעלה קומץ בפנים לקומץ ששי

 ושני בזיכים

של לחם הפנים

 ——————————-

 משנה ד

 הרי עלי זהב לא יפחות מדינר זהב כסף לא יפחות מדינר כסף נחושת לא יפחות ממעשה כסף פירשתי ואיני יודע מה פירשתי הוא מביא עד שיאמר לא לכך נתכוונתי

ר’ עובדיה מברטנורא

 לא יפחות מדינר זהב

 והוא שיאמר מטבע של זהב. דאי לא, דלמא נסכא דדהבא קאמר, דהיינו חתיכה של זהב

 נחושת לא יפחות ממעה כסף

שיביא נחושת ששוה מעה כסף

 פירשתי

 כך וכך זהב

ואיני יודע כמה פירשתי

 יביא כל כך עד שידע בעצמו שמעולם לא נתכוין לכל כך

Download Audio File