TODAY'S MISHNA IS DEDICATED IN MEMORY OF
Basha bas Yosef a"h. Learn Mishnayot in her memory »

Bikkurim 1:3-4

משנה ג

אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים לא מתמרים שבהרים ולא מפירות שבעמקים ולא מזיתי שמן שאינם מן המובחר אין מביאין בכורים קודם לעצרת אנשי הר צבועים הביאו בכוריהם קודם לעצרת ולא קבלו מהם מפני הכתוב שבתורה וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה

ר’ עובדיה מברטנורא

אלא משבעת המינין
דכתיב מראשית, ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבים בבכורים אלא שבעת המינין שנשתבחה בהן א”י חטה ושעורה וגו’, ודבש הוא דבש תמרים

מתמרים שבהרים ופירות שבעמקים
לפי שהן גרועין

ולא מזיתי שמן שאינם מן המובחר
דכתיב זית שמן, זית אגורי, שבאים עליו גשמים והוא אוגר שמנו לתוכו, והוא מובחר ומשובח

אין מביאין בכורים קודם לעצרת
דשתי הלחם שמביאין בעצרת אקרו בכורים, והם מתירין החדש במקדש

———————————–
משנה ד

אלו מביאין ולא קורין הגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר אשר נשבע ה’ לאבותינו לתת לנו ואם היתה אמו מישראל מביא וקורא וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר אלהי אבות ישראל וכשהוא בבית הכנסת אומר אלהי אבותיכם ואם היתה אמו מישראל אומר אלהי אבותינו

ר’ עובדיה מברטנורא

שאינו יכול לומר אשר נשבע לאבותינו לתת לנו
שאין אבותיו מישראל והגרים לא נטלו חלק בארץ. ורמב”ם כתב שאין הלכה כמשנה זו, אלא הגר מביא וקורא ומצי למימר לאבותינו לתת לנו, מפני שהארץ ניתנה לאברהם והוא אב לגרים כמו לישראל דכתיב כי אב המון גוים נתתיך, ודרשינן ביה לשעבר היית אב לארם עכשיו אתה אב לכל העולם. וכן כשהוא מתפלל, בין בינו לבין עצמו בין בבית הכנסת, אומר אלהי אבותינו, אפילו אין אמו מישראל

Download Audio File