Real time missile alerts from Israel: Audio Off Audio On

Checking for alerts.

Rabbi Yitz Novak

Rabbi Yitz Novak

Baba Basra 10:7-8

June 27, 2013, by

משנה ז שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהן מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמן הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא ועשם בבית הבד שנים שהיו בעיר אחת שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחר יוסף בן שמעון אין יכולין להוציא שטר חוב […]

Download Listen Now

Baba Basra 10:5-6

June 26, 2013, by

משנה ה מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא נתתי לך מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו הגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן ר’ עובדיה מברטנורא והשליש את שטרו המלוה והלוה מסרו השטר ביד שליש. שטורח היה להם לכתוב שובר וסמכו על השליש […]

Download Listen Now

Baba Basra 10:3-4

June 25, 2013, by

משנה ג כותבין גט לאיש אף על פי שאין אשתו עמו והשובר לאשה אף על פי שאין בעלה עמה ובלבד שיהא מכירן והבעל נותן שכר כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו והלוה נותן שכר כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו ואין כותבין […]

Download Listen Now

Baba Basra 10:1-2

June 24, 2013, by

פרק י משנה א גט פשוט עדיו מתוכו ומקושר עדיו מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולים רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה ר’ עובדיה מברטנורא גט פשוט שטר פשוט, כעין שלנו שאינן תפורים ומקושרין. […]

Download Listen Now

Baba Basra 9:9-10

June 23, 2013, by

משנה ט נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים האשה מתה ראשונה ואחר כך מת הבעל יורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואחר כך מתה האשה בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל נכסים הנכנסים והיוצאין עמה בחזקת יורשי האב ר’ עובדיה מברטנורא האשה מתה תחילה ואין ליורשי […]

Download Listen Now

Baba Basra 9:7-8

June 22, 2013, by

משנה ז המחלק נכסיו על פיו רבי אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנו כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה ומתה וקיימו את דבריה אמר להן בני רוכל תקברם אמן […]

Download Listen Now

Baba Basra 9:5-6

June 21, 2013, by

משנה ה השולח סבלונות לבית חמיו שלח שם מאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אינן נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שלח סבלונות מרובין שיחזרו עמה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין שתשתמש בהן בבית אביה אינן נגבין ר’ עובדיה מברטנורא השולח סבלונות מנהג חתנים למחרת הקידושין שולחין לבית […]

Download Listen Now

Baba Basra 9:3-4

June 20, 2013, by

משנה ג הניח בנים גדולים וקטנים השביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע אם אמרו ראו מה שהניח לנו אבא הרי אנו עושים ואוכלין השביחו לעצמן וכן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע אם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הרי אני עושה ואוכלת השביחה לעצמה ר’ עובדיה מברטנורא השביחו גדולים את הנכסים בעודן בתפוסת הבית […]

Download Listen Now

Baba Basra 9:1-2

June 19, 2013, by

פרק ט משנה א מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובים בנים יירשו והבנות יזונו נכסין מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון ר’ עובדיה מברטנורא מי שמת. שהנכסים מרובים כדי שיזונו הבנים והבנות עד שיבגרו הבנות שהנכסים מועטין שאין […]

Download Listen Now

Baba Basra 8:7-8

June 18, 2013, by

משנה ז הכותב נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר אינו צריך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכרו מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב האב תולש […]

Download Listen Now