Rabbi Dr. Gidon Rothstein

Rabbi Dr. Gidon Rothstein

Rabbi Dr. Gidon Rothstein currently serves as the Rosh Kollel of the Yeshiva University Community Kollel based at HAFTR.