Real time missile alerts from Israel: Audio Off Audio On

Checking for alerts.

Rabbi Aryeh Kaplan

Rabbi Aryeh Kaplan

Shekalim 8:6-7

November 30, 2011, by

משנה ו בשר קדשי קדשים שנטמא בין באב הטומאה בין בולד הטומאה בין בפנים בין בחוץ בית שמאי אומרים הכל ישרף בפנים חוץ משנטמא באב הטומאה בחוץ ובית הלל אומרים הכל ישרף בחוץ חוץ משנטמא בולד הטומאה בפנים ר’ עובדיה מברטנורא הכל ישרף בפנים בבית הדשן הגדול שהיה בעזרה ששם שורפים פסולי קדשי קדשים, שכל […]

Download Listen Now

Shekalim 8:4-5

November 29, 2011, by

משנה ד פרוכת שנטמאת בולד הטומאה מטבילין אותה בפנים ומכניסין אותה מיד ואת שנטמאת באב הטומאה מטבילין אותה בחוץ ושוטחין אותה בחיל ואם היתה חדשה שוטחין אותה על גג האיצטבא כדי שיראו העם את מלאכתן שהיא נאה ר’ עובדיה מברטנורא פרוכת שנטמאת בולד הטומאה שנגעה במשקין טמאים, שחכמים גזרו על המשקין שמטמאין כלים, גזירה משום […]

Download Listen Now

Shekalim 8:2-3

November 28, 2011, by

משנה ב כל הכלים הנמצאין בירושלם דרך ירידה לבית הטבילה טמאין דרך עלייה טהורין שלא בדרך ירידתן עלייתן דברי רבי מאיר ר’ יוסי אומר כולן טהורין חוץ מן הסל והמגריפה והמריצה המיוחדין לקברות ר’ עובדיה מברטנורא דרך ירידה לבית הטבילה שני דרכים היו למקוה באחד יורדים ובאחד עולים, שלא יגעו הטמאים בטהורים. ושל דרך ירידה […]

Download Listen Now

Shekalim 7:7-8:1

November 27, 2011, by

משנה ז על המלח ועל העצים שיהו הכהנים נאותים בהן ועל הפרה שלא יהו מועלין באפרה ועל הקינין הפסולות שיהו באות משל צבור רבי יוסי אומר המספק את הקינין מספק את הפסולות ר’ עובדיה מברטנורא שיהיו הכהנים נאותים בהן דוקא לאכילת הקרבנות. אבל לאכילת חולין, אפילו למלוח חולין הנאכלין בעזרה עם הקרבנות כדי שיהו הקרבנות […]

Download Listen Now

Shekalim 7:5-6

November 26, 2011, by

משנה ה בראשונה היו ממשכנין את מוצאיה עד שהוא מביא נסכיה חזרו להיות מניחין אותה ובורחין התקינו בית דין שיהו נסכיה באין משל צבור ר’ עובדיה מברטנורא היו ממשכנין את מוצאיה המוצא עולה או שלמים היו ממשכנין אותו עד שיביא נסכיה משלו, שלשה עשרונים לפר ושני עשרונים לאיל ועשרון לכבש מניחין אותה ובורחים כדי שלא […]

Download Listen Now

Shekalim 7:3-4

November 25, 2011, by

משנה ג בשר שנמצא בעזרה אברין עולות וחתיכות חטאות בירושלם זבחי שלמים זה וזה תעובר צורתו ויצא לבית השריפה נמצא בגבולין אברין נבילות חתיכות מותרות ובשעת הרגל שהבשר מרובה אף אברין מותרין ר’ עובדיה מברטנורא אברים עולות כיון שמנותח כדרך הנתוח המפורש בעולות, בידוע שהן של עולות חתיכות חטאות דאין אוכלים בעזרה אלא חטאות ואשמות […]

Download Listen Now

Shekalim 7:1-2

November 24, 2011, by

פרק ז משנה א מעות שנמצאו בין השקלים לנדבה קרוב לשקלים יפלו לשקלים לנדבה יפלו לנדבה מחצה למחצה יפלו לנדבה בין עצים ללבונה קרוב לעצים יפלו לעצים ללבונה יפלו ללבונה מחצה למחצה יפלו ללבונה בין קינין לגוזלי עולה קרוב לקינין יפלו לקינין לגוזלי עולה יפלו לגוזלי עולה מחצה למחצה יפלו לגוזלי עולה בין חולין למעשר […]

Download Listen Now

Shekalim 6:5-6

November 23, 2011, by

משנה ה שלשה עשר שופרות היו במקדש וכתוב עליהם תקלין חדתין ותקלין עתיקין קינין וגוזלי עולה עצים ולבונה זהב לכפורת ששה לנדבה תקלין חדתין שבכל שנה ושנה ועתיקין מי שלא שקל אשתקד שוקל לשנה הבאה קינין הם תורים וגוזלי עולה הן בני יונה וכולן עולות דברי ר’ יהודה וחכמים אומרים קינין אחד חטאת ואחד עולה […]

Download Listen Now

Shekalim 6:3-4

November 22, 2011, by

משנה ג והיכן היו משתחוים ארבע בצפון וארבע בדרום שלש במזרח ושתים במערב כנגד שלשה עשר שערים שערים דרומיים סמוכין למערב שער העליון שער הדלק שער הבכורות שער המים ולמה נקרא שמו שער המים שבו מכניסין צלוחית של מים של נסוך בחג רבי אליעזר בן יעקב אומר בו המים מפכים ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן […]

Download Listen Now

Shekalim 6:1-2

November 21, 2011, by

פרק ו משנה א שלשה עשר שופרות שלשה עשר שולחנות שלש עשרה השתחויות היו במקדש של בית רבן גמליאל ושל בית רבי חנניה סגן הכהנים היו משתחוין ארבע עשרה והיכן היתה יתרה כנגד דיר העצים שכן מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון נגנז ר’ עובדיה מברטנורא שלשה עשר שופרות תיבות צרות מלמעלה ורחבות מלמטה עקומות כעין […]

Download Listen Now