Real time missile alerts from Israel: Audio Off Audio On

Checking for alerts.

Rabbi Akiva Tendler

Rabbi Akiva Tendler

Temurah 4:3-4

July 23, 2014, by

משנה ג המפריש מעות לחטאתו ואבדו והפריש מעות אחרים תחתיהן לא הספיק ליקח בהן חטאת עד שנמצאו המעות הראשונות יביא מאלו ומאלו חטאת והשאר יפלו לנדבה המפריש מעות לחטאתו ואבדו והפריש חטאת תחתיהן לא הספיק להקריבה עד שנמצאו המעות והרי חטאת בעלת מום תמכר ויביא מאלו ומאלו חטאת והשאר יפלו לנדבה המפריש חטאתו ואבדה והפריש […]

Download Listen Now

Temurah 4:1-2

July 23, 2014, by

פרק ד משנה א ולד חטאת ותמורת חטאת וחטאת שמתו בעליה ימותו שעברה שנתה ושאבדה ונמצאת בעלת מום אם משכיפרו הבעלים תמות ואינה עושה תמורה לא נהנין ולא מועלין אם עד שלא כפרו הבעלים תרעה עד שתסתאב ותמכר ויביא בדמיה אחרת ועושה תמורה ומועלין בה ר’ עובדיה מברטנורא ולד חטאת. שעברה שנתה לא חזיא להקריבה […]

Download Listen Now

Temurah 3:4-5

July 23, 2014, by

משנה ד והלא אף הנדבה עולה היא מה בין דברי רבי אלעזר לדברי חכמים אלא בזמן שהיא באה חובה הוא סומך עליה ומביא עליה נסכין ונסכיה משלו ואם היה כהן עבודתה ועורה שלו ובזמן שהיא באה נדבה אינו סומך עליה ואינו מביא עליה נסכין ונסכיה משל צבור אף על פי שהוא כהן עבודתה ועורה של […]

Download Listen Now

Temurah 3:2-3

July 23, 2014, by

משנה ב ולד תודה ותמורתה ולדן וולד ולדן עד סוף העולם הרי אלו כתודה ובלבד שאינן טעונין לחם תמורת עולה וולד תמורה ולדן וולד ולדן עד סוף העולם הרי אלו כעולה וטעונין הפשט ונתוח וכליל לאשים ר’ עובדיה מברטנורא הרי אלו כתודה אימוריהן קרבים על גבי המזבח והבשר נאכל ליום ולילה ובלבד שאינן טעונין לחם […]

Download Listen Now

Temurah 2:3-3:1

July 23, 2014, by

משנה ג חומר בקדשים מבתמורה ובתמורה מבקדשים שהקדשים עושים תמורה ואין תמורה עושה תמורה הצבור והשותפין מקדישים אבל לא ממירים ומקדישים אברים ועוברים אבל לא ממירים חומר בתמורה שהקדושה חלה על בעלת מום קבוע ואינה יוצא לחולין להגזז ולהעבד רבי יוסי בר רבי יהודה אומר עשה שוגג כמזיד בתמורה ולא עשה שוגג כמזיד במוקדשים רבי […]

Download Listen Now

Temurah 2:1-2

July 23, 2014, by

פרק ב משנה א יש בקרבנות היחיד מה שאין בקרבנות הצבור ויש בקרבנות הצבור מה שאין בקרבנות היחיד שקרבנות היחיד עושים תמורה וקרבנות הצבור אינם עושים תמורה קרבנות היחיד נוהגין בזכרים ובנקבות וקרבנות צבור אין נוהגין אלא בזכרים קרבנות היחיד חייבין באחריותן ובאחריות נסכיהם וקרבנות הצבור אינן חייבין לא באחריותן ולא באחריות נסכיהן אבל חייבין […]

Download Listen Now

Temurah 1:5-6

July 23, 2014, by

משנה ה אין מי חטאת נעשין מי חטאת אלא עם מתן אפר אין בית הפרס עושה בית הפרס ולא תרומה אחר תרומה ולא תמורה עושה תמורה ולא הולד עושה תמורה רבי יהודה אומר הולד עושה תמורה אמרו לו הקדש עושה תמורה לא הולד ולא תמורה עושין תמורה ר’ עובדיה מברטנורא אין מי חטאת נעשים מי […]

Download Listen Now

Temurah 1:3-4

July 23, 2014, by

משנה ג אין ממירין אברים בעוברים ולא עוברים באברים ולא אברים ועוברים בשלמים ולא שלמים בהן רבי יוסי אומר ממירים אברין בשלמים ולא שלמים באברין אמר רבי יוסי והלא במוקדשין האומר רגלה של זו עולה כולה עולה אף כשיאמר רגלה של זו תחת זו תהא כולה תמורה תחתיה ר’ עובדיה מברטנורא אברים בעוברים אברים דחולין […]

Download Listen Now

Temurah 1:1-2

July 23, 2014, by

מסכת תמורה פרק א משנה א הכל ממירים אחד אנשים ואחד נשים לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים הכהנים ממירים את שלהם וישראל ממירים את שלהם אין הכהנים ממירים לא בחטאת ולא באשם ולא בבכור אמר רבי יוחנן בן נורי וכי מפני מה אין ממירים בבכור אמר רבי עקיבא חטאת […]

Download Listen Now

Zevachim 14:9-10

March 7, 2014, by

 משנה ט כל הקדשים שהקדישן בשעת איסור במות והקריבן בשעת איסור במות בחוץ הרי אלו בעשה ולא תעשה וחייבין עליהן כרת הקדישן בשעת היתר במות והקריבן בשעת איסור במות הרי אלו בעשה ולא תעשה ואין חייבין עליהן כרת הקדישן בשעת איסור במות והקריבן בשעת היתר במות הרי אלו בעשה ואין בהם בלא תעשה  ר’ עובדיה […]

Download Listen Now