Real time missile alerts from Israel: Audio Off Audio On

Checking for alerts.

Rabbi Shlomo Einhorn

Rabbi Shlomo Einhorn

Rabbi Shlomo Einhorn is a musmach of the R.I.E.T.S Theological School at Yeshiva University. After earning his Bachelors degree in World History, Rabbi Einhorn went on to earn a Masters in Education from the Azrieli School of Education.

Maaseros 5:7-8

March 3, 2011, by

משנה ז חורי הנמלים שלנו בצד הערימה החייבת הרי אלו חייבים שידוע שמדבר הגמור גוררין כל הלילה ר’ עובדיה מברטנורא שלנו לינת לילה הערימה החייבת הכרי שנתחייב במעשר, כההיא דתנן בפרק קמא ואם אינו ממרח משיעמיד ערימה ———————– משנה ח שום בעל בכי ובצל של רכפא וגריסין הקילקין והעדשים המצריות ר’ מאיר אומר אף הקרקס […]

Download Listen Now

Maaseros 5:5-6

March 2, 2011, by

משנה ה הלוקח שדה ירק בסוריא אם עד שלא בא לעונת המעשרות חייב ומשבא לעונת המעשרות פטור ולוקט כדרכו והולך ר’ יהודה אומר אף ישכרו פועלים וילקט אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בזמן שקנה קרקע אבל בזמן שלא קנה קרקע אם עד שלא בא לעונת המעשרות פטור רבי אומר אף לפי חשבון […]

Download Listen Now

Maaseros 5:3-4

March 1, 2011, by

משנה ג לא ימכור אדם את פירותיו משבאו לעונת המעשרות למי שאינו נאמן על המעשרות ולא בשביעית למי שהוא חשוד על השביעית ואם בכרו נוטל את הבכורות ומוכר את השאר ר’ עובדיה מברטנורא לא ימכור אדם פירותיו וכו דקעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול ואם בכרו אם יש בהן בכורות שהגיעו לעונת מעשרות והשאר […]

Download Listen Now

Maaseros 5:1-2

February 28, 2011, by

פרק ה משנה א העוקר שתלים מתוך שלו ונטע לתוך שלו פטור לקח במחובר לקרקע פטור לקט לשלוח לחברו פטור ר’ אלעזר בן עזריה אומר אם יש כיוצא בהם נמכרים בשוק הרי אלו חייבין ר’ עובדיה מברטנורא העוקר שתלים נטיעות אחר שצמחו וגדלו קצת עוקרין אותן ושותלין אותם במקום אחר והם מתעבים ומתרחבים ומתגדלין שם […]

Download Listen Now

Maaseros 4:5-6

February 27, 2011, by

משנה ה המקלף שעורים מקלף אחת אחת ואוכל ואם קלף ונתן לתוך ידו חייב המולל מלילות של חטים מנפה מיד ליד ואוכל ואם נפה ונתן לתוך חיקו חייב כסבר שזרעה לזרע ירקה פטור זרעה לירק מתעשרת זרע וירק ר’ אלעזר אומר השבת מתעשרת זרע וירק וזירין וחכמים אומרים אינו מתעשר זרע וירק אלא השחלים והגרגיר […]

Download Listen Now

Maaseros 4:3-4

February 26, 2011, by

משנה ג הנוטל זיתים מן המעטן טובל אחד אחד במלח ואוכל אם מלח ונתן לפניו חייב רבי אליעזר אומר מן המעטן הטהור חייב ומן הטמא פטור מפני שהוא מחזיר את המותר ר’ עובדיה מברטנורא המעטן מקום שצוברין שם הזיתים כדי שיתרככו ויהיו ראויות להוציא שמנן טובל אחד אחד במלח שאין קובע אלא במלח וצירוף שתים, […]

Download Listen Now

Maaseros 4:1-2

February 25, 2011, by

פרק ד משנה א הכובש השולק המולח חייב המכמן באדמה פטור המטבל בשדה פטור הפוצע זיתים שיצא מהם השרף פטור הסוחט זיתים על בשרו פטור אם סחט ונתן לתוך ידו חייב המקפא לתבשיל פטור לקדרה חייב מפני שהוא כבור קטן ר’ עובדיה מברטנורא הכובש ירקות או זיתים בחומץ או ביין, וכן השולק או המולח, אף […]

Download Listen Now

Maaseros 3:9-10

February 24, 2011, by

משנה ט גפן שהיא נטועה בחצר נוטל את כל האשכול וכן ברמון וכן באבטיח דברי ר”ט ר”ע אומר מגרגר באשכולות ופורט ברמון וסופת באבטיח כסבר שהיא זרועה בחצר מקרטם עלה עלה ואוכל ואם צירף חייב הסאה והאזוב והקורנית שבחצר אם היו נשמרים חייבין ר’ עובדיה מברטנורא נוטל את האשכול אוכל כדרכו ואין צריך לגרגר, וכן […]

Download Listen Now

Maaseros 3:7-8

February 23, 2011, by

משנה ז הצריפין והבורגנין והאלקטיות פטורין סוכת גנוסר אף על פי שיש בו רחים ותרנגולים פטורה סוכת היוצרים הפנימית חייבת והחיצונה פטורה רבי יוסי אומר כל שאינה דירת החמה ודירת הגשמים פטורה סוכת החג בחג רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין ר’ עובדיה מברטנורא הצריפים אין להם גג, אלא הקורות למעלה נוגעות זו בזו והולכים ומתרחבים […]

Download Listen Now

Maaseros 3:5-6

February 22, 2011, by

משנה ה איזוהי חצר שהיא חייבת במעשרות רבי ישמעאל אומר חצר הצורית שהכלים נשמרים בתוכה רבי עקיבא אומר כל שאחד פותח ואחד נועל פטורה רבי נחמיה אומר כל שאין אדם בוש מלאכול בתוכה חייבת רבי יוסי אומר כל שנכנס לה ואין אומר מה אתה מבקש פטורה רבי יהודה אומר שני חצרות זו לפנים מזו הפנימית […]

Download Listen Now