Real time missile alerts from Israel: Audio Off Audio On

Checking for alerts.

Rabbi Reuven Boshnack

Rabbi Reuven Boshnack

Rabbi Reuven Boshnack serves as JLIC Torah Educator at Brooklyn College, along with his wife Shira.

Orlah 3:8-9

May 7, 2011, by

משנה ח כיצד נתפצעו האגוזים נתפרדו הרמונים נתפתחו החביות נתחתכו הדלועים נתפרסו הככרות יעלו באחד ומאתים ר’ עובדיה מברטנורא נתפצעו האגוזים גרסינן ולא גרסינן כיצד, וקמ”ל מתניתין דדוקא שלמים לא בטילי, אבל לא שבורים ופצועים נתפרסו הככרות האי סתמא כרבי עקיבא, דהלכתא כוותיה ————————— משנה ט ספק ערלה בארץ ישראל אסור ובסוריא מותר ובחוצה לארץ […]

Download Listen Now

Orlah 3:6-7

May 6, 2011, by

משנה ו מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ידלקו נתערבו באחרים כלם ידלקו דברי רבי מאיר וחכמים אומרים יעלו באחד ומאתים ר’ עובדיה מברטנורא חבילי תלתן אין חבילה פחותה מכ”ה זירים נתערבו באחרים גרסינן ולא גרסינן ואחרים באחרים. ואי גרסינן לה צריך לומר שנתערבו כל אותן אחרים באחרים, דלא הוי אלא חד ספיקא […]

Download Listen Now

Orlah 3:4-5

May 5, 2011, by

משנה ד תבשיל שבשלו בקליפי ערלה ידלק נתערב באחרים יעלה באחד ומאתים ר’ עובדיה מברטנורא ידלק דיש שבח עצים בתבשיל, וכן בפת יעלה בא’ ומאתים ובהא מודה ר”מ, דאין זה מעשרה דברים דחשיב ר’ מאיר דמקדשים, כדמוכח בירושלמי —————————— משנה ה תנור שהסיקוהו בקליפי ערלה ואפה בו את הפת תדלק הפת נתערבה באחרות תעלה באחד […]

Download Listen Now

Orlah 3:2-3

May 4, 2011, by

משנה ב הצובע מלא הסיט בקליפי ערלה וארגו בבגד ואין ידוע איזה הוא ר’ מאיר אומר ידלק הבגד וחכמים אומרים יעלה באחד ומאתים ר’ עובדיה מברטנורא מלא הסיט הוא כדי הפסק שיש בין אמה לאצבע כל מה שיכול להרחיבו. והפסק שיש בין האגודל לאצבע כל מה שיוכל להרחיבו הוא הסיט כפול לפי שהוא כפול ממה […]

Download Listen Now

Orlah 2:17-3:1

May 3, 2011, by

משנה יז בשר קדשי קדשים ובשר קדשים קלים שנתבשלו עם בשר התאוה אסור לטמאים ומותר לטהורים ר’ עובדיה מברטנורא בשר קדשי קדשים אסור לזרים אפילו טהורים. בשר קדשים קלים שרי לזרים טהורים ואסור לטמאים ובשלן עם בשר תאוה בשר חולין דשרי אף לטמאים ויש בו כדי לבטל כל אחד בפני עצמו. מצטרפין לאסור לטמאים. אפילו […]

Download Listen Now

Orlah 2:15-16

May 2, 2011, by

משנה טו תבלין של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו בקדירה לא באלו כדי לתבל ולא באלו כדי לתבל ונצטרפו ותבלו אסור לזרים ומותר לכהנים רבי שמעון מתיר לזרים ולכהנים ר’ עובדיה מברטנורא תבלין של תרומה ושל כלאי הכרם בהא נמי רבנן לטעמייהו ור’ שמעון לטעמיה. ודין תבלין כדין שאור ————————- משנה טז חתיכה של קדשי […]

Download Listen Now

Orlah 2:13-14

May 1, 2011, by

משנה יג כלים שסכן בשמן טמא וחזר וסכן בשמן טהור או שסכן בשמן טהור וחזר וסכן בשמן טמא רבי אליעזר אומר אחר הראשון אני בא וחכמים אומרים אחר האחרון ר’ עובדיה מברטנורא כלים שסכן כגון מנעלים ושאר כלים של עור שסכין אותן בשמן לרככן וחזר וסכן בשמן טהור לאחר שנתייבש השמן הראשון והטבילו לכלי שנטמא […]

Download Listen Now

Orlah 2:11-12

April 30, 2011, by

משנה יא שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך עסה לא בזה כדי לחמץ ולא בזה כדי לחמץ נצטרפו וחמצו ר’ אליעזר אומר אחר האחרון אני בא וחכמים אומרים בין שנפל איסור בתחלה בין בסוף לעולם אינו אוסר עד שיהא בו כדי לחמץ ר’ עובדיה מברטנורא אחר האחרון אני בא אם השאור של תרומה נפל […]

Download Listen Now

Orlah 2:9-10

April 29, 2011, by

משנה ט שאור של חולין שנפל לתוך עסה וחמצה ואחר כך נפל שאור של תרומה או שאור של כלאי הכרם ויש בו כדי לחמץ אסור רבי שמעון מתיר ר’ עובדיה מברטנורא ור”ש מתיר ברישא לא פליג ר”ש כיון דנפל שאור של תרומה קודם שנתחמצה בשל חולין והרי היא ממהרת להתחמץ על ידי שאור של תרומה. […]

Download Listen Now