Rabbi Menachem Genack – When Rosh Hashanah Falls on Shabbat

August 19, 2005